Årlig redegjørelse for RVT’s aktsomhetsvurderinger 2022

Arbeidet til RVT skjer først og fremst på våre fabrikker i Norge og på byggeplassene hos de kunder, vi samarbeider med.

Våre aktsomhetsvurderinger

Åpenhetslovens formål er å fremme organisasjoners respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Loven pålegger selskapet å sikre allmennheten tilgang til informasjon ved blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger og ved at kunne gi allmennheten tilgang på informasjon om disse forholdene og om arbeidet som gjøres for å sikre dette.

RVT og konsernet har startet kartleggingen av våre leverandørkjeder med tanke på de risikoområdene åpenhetsloven omfatter. Dette arbeidet vil være en pågående prosess. De fleste av våre leverandører er underlagt norske lover og regler. Vi stiller krav til at leverandørene respekterer grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø, og dette vil fremgå av våre etiske retningslinjer, Code of Conduct, som gjelder for alle selskaper i Nordic Waterproofing Gruppen.

Oppfølgingen av leverandørene gjøres av selskapet i samarbeide med vår sentrale innkjøpsavdeling i Danmark. Ansvaret for arbeidet ligger hos daglig leder.

Det er gjennom året ikke avdekket faktiske negative konsekvenser i partssamarbeid. Selskapet forsøker generelt å bruke sin påvirkningskraft til å få til positiv endring utover å fokusere bare på leverandører, men også gjennom dem vi samhandler med.

Forhold knyttet til ansattes betingelser og adferd

Selskapet har et eget driftssystem for ansatte som ivaretar deres helse-, miljø- og sikkerhet.

I tillegg utstikker konsernets Code of Conduct retningslinjer for ansattes personlige adferd som blant annet omfatter mangfold og likeverd, representasjon og arrangementer, gaver, interessekonflikter og habilitet, håndtering av tvilstilfeller og varsling.

Risikoforhold

I eget selskapet er vi særlig oppmerksomme på at det kan være forhøyet risiko ved pakking, lagring, lasting, heising og mottak av elementer.

Vi arbeider med å redusere risiko ved å registrere alle uønskede hendelser og nesten ulykker og vi iverksetter fortløpende tiltak for endring for å trygge de ansattes arbeidsforhold.

I samarbeidet med leverandører og samarbeidspartnere vurderes det, at det er en økt risiko forbundet med leverandørers verdikjeder.

Selskapets største leverandører har i enkelte tilfeller underleverandører, og vi er oppmerksomme på at det er i denne delen av leverandørkjeden det er vanskeligst å ha oversikt over brudd på bestemmelsene. Vi vil

ha fokus på å innhente informasjon fra de største leverandørene som er i risikogruppen og gjøre analyser i løpet av høsten 2023.

Vi er klar over at det er en forhøyet risiko for arbeidslivskriminalitet i bygg og anleggsbransjen. Særlig samarbeid med underentreprenør kan representere en risiko. Vi har derfor fokus på ansettelsesavtaler, lønnsvilkår, kompetanse og arbeidsmiljøvilkår ved bruk av underentreprenører. Ved registrering av avvik på dette får underentreprenører en frist for å rette opp forholdene.

I de tilfeller vi er usikre på hvordan (under-)leverandøren påvirker omverdenen, stiller vi krav om redegjørelse og dokumentasjon. Dersom en leverandør ikke kan dokumentere tilfredsstillende ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, vil det kunne medføre konsekvenser for kontraktsforholdet med RVT. I normale tilfeller vil vi først søke å påvirke leverandøren til å minimere risikoen og å reparere ev. brudd som er begått.

Ta kontakt med oss via e-post firmapost@rvt.no dersom du ønsker ytterligere informasjon.